Chorenta toulgoeti Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010 - fmle. ♀